โรคไข้เลือดออก  ภัยร้ายที่น่ากลัว!

       นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  ในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะพบปัญหาน้ำขังตามบริเวณต่างๆ ในชุมชนอยู่มาก เช่น ตามท่อระบายน้ำ อ่างน้ำ แอ่งน้ำ โอ่งน้ำ จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่า หรือภาชนะกักขังน้ำทุกชนิด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดการเพาะพันธุ์ของยุงลาย อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยยุงลายจะเป็นพาหะนำโรคจำนวนชุกชุม สามารถวางไข่ในภาชนะที่มีน้ำขังทุกชนิด หลังจากนั้น  7 วัน ไข่ยุงลายก็จะกลายเป็นยุงตัวแก่ ทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในที่สุด ซึ่งหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงทีอาจทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้

              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของ     โรคไข้เลือดออก ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายตามบริเวณต่างๆรอบบ้าน           ด้วยการคว่ำภาชนะที่กักขังน้ำทุกชนิด ปิดถังโอ่งน้ำและถังน้ำให้มิดชิด ใส่ทรายอะเบทลงในโอ่งน้ำและถังน้ำ เปลี่ยนน้ำขวดเลี้ยงพลูด่าง แจกันดอกไม้ จานรองขาตู้กับข้างทุก 7 วัน และควรป้องกันตนเองไม่ให้ยุงลายกัด ด้วยการนอนกางมุ้งหรือในห้องนอนที่มีมุ้งลวด ใช้ยาทากันยุงที่ปลอดภัย 

 ปานรดา  ด่านวันดี :  เขียนข่าว

                                                                                                                ไพโรจน์   สระคูพันธุ์   : บรรณาธิการข่าว