โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการผ่าตัดต้อกระจก‏
นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า โรคต้อกระจก พบมากในผู้สูงอายุ สาเหตุที่พบส่วนใหญ่ เกิดจากการเสื่อมตามวัย ทำให้ความสามารถในการมองเห็นลดลง หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาจะเกิดภาวะแทรกซ้อนทำให้เป็นโรคต้อหินแบบเฉียบพลัน ส่งผลให้เกิดภาวะตาบอดได้ ซึ่งวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม จึงจะทำให้การมองเห็นดีขึ้น  จากรายงานปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการด้านจักษุ   ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเป็นโรคต้อกระจกมากเป็นอันดับหนึ่ง โดยในปี 2553 มีจำนวน 23,851 ราย, ปี 2554 จำนวน 29,635 ราย, ปี 2555 จำนวน 29,540 ราย และได้รับการผ่าตัดต้อกระจกเพียงร้อยละ 9.73, 8.39 และ 9.42 ตามลำดับ จึงยังมีผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดอีกจำนวนมาก
            นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร   กล่าวต่อว่า ดังนั้น  เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการและลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นอันเนื่องจากเป็นต้อกระจก กลุ่มงานจักษุวิทยา จึงได้จัดทำ “โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการผ่าตัดต้อกระจก” ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยต้อกระจกในจังหวัดร้อยเอ็ด 5,000 ราย ซึ่งจะมีการดำเนินการออกหน่วยคัดกรองผู้ป่วย และทำการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองเพื่อมารับการรักษาต่อไปอย่างเหมาะสม ณ โรงพยาบาลชุมชน  ซึ่งตารางการออกหน่วยเคลื่อนที่มีดังนี้                                                                                                                     15         กรกฎาคม           2557       ณ   โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง                                22         กรกฎาคม           2557      ณ   โรงพยาบาลหนองฮี                                      5          สิงหาคม             2557       ณ   โรงพยาบาลเชียงขวัญ                                  19          สิงหาคม             2557     ณ   โรงพยาบาลโพนทราย                                  9          กันยายน             2557      ณ   โรงพยาบาลเมือง                                          23         กันยายน             2557      ณ   โรงพยาบาลพนมไพร   
                             


                                                                          ฟาร์ติมา  กุลประภา   :  เขียนข่าว
                                                                                                                                                                                       ไพโรจน์   สระคูพันธุ์   : บรรณาธิการข่าว