โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดพิธีเปิดคลินิกหัวใจล้มเหลว และคลินิกวาร์ฟารินอย่างเป็นทางการ พร้อมให้บริการทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. เริ่ม 8 กรกฎาคม 2557 นี้

นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า  ตามที่นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและจากการดำเนินการของระบบหลักประกันสุขภาพได้มีการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และพัฒนาระบบบริการทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูงเพื่อสร้างระบบบริการที่เชื่อมโยงกัน โดยใช้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ”นั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในฐานะแม่ข่ายบริการสุขภาพของจังหวัด จึงได้ริเริ่มบทบาทเชิงรุกการดูแลแบบครบวงจรในการพัฒนาศักยภาพระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีภาวะล้มเหลว ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้รับยาวาร์ฟารินให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยและพึงพอใจ เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแล้วมีภาวะหัวใจล้มเหลว หรือมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิตในปี พ.ศ.2553      ถึงปัจจุบันเท่ากับ 1,768 ราย และในส่วนของผู้ป่วยในพบว่าจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวภายหลังเปลี่ยนลิ้นหัวใจและได้รับยาละลายลิ่มเลือดเท่ากับ 1,016 ราย โดยมีอัตราตายด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวภายหลังเปลี่ยนลิ้นหัวใจและได้รับยาละลายลิ่มเลือดเท่ากับ 60 และ 135 รายตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร   กล่าวต่อว่า ดังนั้น เพื่อพัฒนารูปแบบบริการในคลินิกให้คำปรึกษาแบบฟื้นฟูศักยภาพ มีระบบการช่วยเหลือดูแลและระบบการส่งต่อแต่ละระดับ ส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการมีทักษะปฏิบัติตัวเพื่อชีวิตที่ดี สามารถอยู่กับภาวะเจ็บป่วยด้วยความผาสุก คลินิกพิเศษกลุ่มงานผู้ป่วยนอกร่วมกับศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงได้จัดตั้งคลินิกหัวใจล้มเหลว และคลินิกวาร์ฟารินขึ้นและทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องคลินิกหัวใจ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โดยมีนายแพทย์วันชัย อัตถากร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ สำหรับการให้บริการคลินิกหัวใจล้มเหลว ทุกวันอังคาร ส่วนคลินิกวาร์ฟาริน ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. เริ่มวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557