จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คือยา  Gabapentin 300 mg tablet/capsule จำนวนประมาณ  8,000 x 100 เม็ด ทั้งนี้จึงได้นำ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วน ราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วน ราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 - 21 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : spect - gabapentin.pdf


ไฟล์แนบ : ร่าง ประกาศประกวดราคายา gabapentin.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคายา gabapentin.pdf