จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คือยา Levetiracetam ๕๐๐ mg tablet จำนวนประมาณ 1,300 x 60 เม็ด  กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2559  ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา levetiracetam.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคา.pdf