จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg/ 4 ml infusion solution จำนวนประมาณ  100 vials  วงเงินประมาณ 1,819,000.- บาท  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา bevacizumab.pdf


ไฟล์แนบ : spect - bevacizumab.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf