จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Azithromycin 500 mg powder for injection  จำนวนประมาณ  3,300 vials  วงเงินประมาณ 1,977,360.- บาท  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : spect - azithromycin.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา azithromycin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf