จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะจัดจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูล งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น ๑-๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


ไฟล์แนบ : ประกาศ จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูล.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูล.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูล.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางแสดงงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูล.pdf