จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sevelamer ๘๐๐ mg tablet  จำนวนประมาณ  1,000 x 30 tablet  วงเงินประมาณ 1,765,500.- บาท  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคายา sevelamer.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf