จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Etoricoxib ๙๐ mg tablet  จำนวนประมาณ  1,500 x 30 เม็ด  วงเงินประมาณ 1,359,435.- บาท  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคายา etoricoxib.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf