จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Escitalopram ๒๐ mg tablet  จำนวนประมาณ  1,000 x 28 เม็ด  วงเงินประมาณ 1,960,240.- บาท  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : spect - escitalopram.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf