จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Hydrocychloroquine ๒๐๐ mg tablet จำนวนประมาณ  1,500 x 100 เม็ด  วงเงินประมาณ 1,502,280.- บาท  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf