จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Brimonidine 2 mg + Timolol 5 mg/ml in 5 ml eye drop จำนวนประมาณ  5,500 ขวด วงเงินประมาณ 1,925,000.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา brimonidine + timolol.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf