จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Iodixanal 270 mg I /ml 50 ml solution for inj. จำนวนประมาณ  800 vials วงเงินประมาณ 1,129,920.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา iodixanol.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf