จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcipotriol 50 mcg / 1 g 30 g Ointment จำนวนประมาณ  3,000 หลอด  วงเงินประมาณ 1,605,000.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ

 


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา calcipotriol.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf