จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Gliclazide 60 mg MR tablet  จำนวนประมาณ  5,000 x 300 เม็ด  วงเงินประมาณ 1,904,600.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา gliclazide .pdf