จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Levodopar 200 mg + benserazide 50 mg tablet  จำนวนประมาณ  2,300 x 100 เม็ด  วงเงินประมาณ 1,968,800.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา levodova + benserazide.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf