จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Entacapone 200  mg  FC tablet  จำนวนประมาณ  530 x 100 เม็ด  วงเงินประมาณ 1,984,850.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา entacapone.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf