จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 17 รายการ ทั้งนี้จึงได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซค์ของส่วนราชการเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการอย่างเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 - 22  สิงหาคม  2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 17 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 17 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 17 รายการ (1).pdf


ไฟล์แนบ : สเปค วัสดุวิทยาศาสตร์ 17 รายการ.pdf