ยกเลิกสอบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ คือ ไหมเย็บแผลชนิดไม่ละลาย (Nylon 10/0 จำนวนประมาณ 250 โหล