จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Deferoxamine 500 mg for injection จำนวนประมาณ 1,000 x 10 vials วงเงินประมาณ 1,819,000.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคายา deferoxamine.pdf