จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Chloride injection 3 ml จำนวนประมาณ 4,500 x 100 หลอด วงเงินประมาณ 1,912,500.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคายา sodium chloride injection ๓ ml.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf