จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab 440 mg injection  จำนวนประมาณ 40 vials วงเงินประมาณ 1,799,996.80.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคายา trastuzumab.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf