จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Bimatoprost 0.03% 3 ml eye drop จำนวนประมาณ 1,200 ขวด วงเงินประมาณ 1,668,000.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคายา bimatoprost.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf