จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Flutamide 250 mg tablet จำนวนประมาณ 600 x 100 เม็ด วงเงินประมาณ 1,996,620.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคายา flutamide ๒๕๐ mg tablet.pdf