จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คือยา  Alteplase 50 mg for injection จำนวนประมาณ 200 vials  ทั้งนี้จึงได้นำ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วน ราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วน ราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 19 กันยายน 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา alteplase.pdf


ไฟล์แนบ : spect - alteplase.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา alteplase.pdf