จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Vildagliptin 50 mg tablet  จำนวนประมาณ  1,600 x 56 เม็ด วงเงินประมาณ 1,951,680.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคายา vildagliptin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf