จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Nicardipine 2 mg injection จำนวนประมาณ  20,000 amps วงเงินประมาณ 1,851,100.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคายา nicardipine.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf