จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ezetimibe 10 mg + Simvastatin 20 mg tablet จำนวนประมาณ  1,700 x 30 เม็ด วงเงินประมาณ 1,948,149.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคายา ezetimibe.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf