โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560 ผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติ
 
วันที่ 16 – 17 พ.ย. 2559 นายแพทย์เกียงไกร โกวิทางกรู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำทีมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560 ผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติ ก่อนเริ่มการประชุม ได้มีพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และมีพิธีลงนามนามรับรองปฏิบัติราชการ  โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานในปี งบประมาณ 2560 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถยังประโยชน์ ต่อผู้มารับบริการได้สูงสุด