ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA (C-arm)


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม้น้อยกว่า 300 ma.pdf