จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คือยา Rotigotine 8 mg transdermal patch จำนวนประมาณ 490 x 28 แผ่น ทั้งนี้จึงได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือผ่านทางอีเมล์ roiethos@reh.go.th หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วน ราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 – 7 ธันวาคม 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ร่าง ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ประกวดราคาซื้อ rotigotine 8 mg transdermal patch.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(rotigotine 8 mg transdermal patch).pdf


ไฟล์แนบ : spec rotigotine.pdf