จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คือยา Recombinant Human Epoietin Alpha 4,000 U for injection จำนวนประมาณ 6,000 vials ทั้งนี้จึงได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือผ่านทางอีเมล์ roiethos@reh.go.th หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วน ราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 – 7 ธันวาคม 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ประกวดราคาซื้อ epoetin alfa 4000 iu powder and solvent for solution for injection.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(epoetin alfa 4000 iu powder for injection) .pdf


ไฟล์แนบ : spec recombinant human epoietin alpha 4000 u .pdf