ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg tablet


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ประกวดราคาซื้อ atorvastain.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ยา atorvastatin).pdf


ไฟล์แนบ : spec atorvastatin.pdf