ณ ห้องเรียน 202 (ชั้น 2) อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เวลา 16.00 น. เริ่มวันที่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป สนใจส่งชื่อที่งานบุคลากรและองค์การ โทร 7146
หมายเหตุ : ผู้เรียนต้องสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องมากกว่า 80% ของทั้งคอร์ส (10 ชั่วโมง)