จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ ทั้งนี้ได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์หรือให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการอย่างเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ระหว่าง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปควัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ.pdf