จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Sodium Valproate 500 mg control release tablet จำนวนประมาณ  4,000 x ๓๐ เม็ด  โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  ราคามาตรฐานในการจัดซื้อ ในการสอบราคาครั้งนี้คือ 379.85 บาท ต่อ 30 เม็ด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

  รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบ sodium valproate.pdf