จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Rabies Immunoglobulin 300 IU/2 ml(Human) จำนวนประมาณ 1,600 vials วงเงินประมาณ 1,872,500.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด ดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง immonoglobulin 300 iu in 2 ml (1).pdf


ไฟล์แนบ : spec immonoglobulin 300iu in 2ml.pdf