จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Celecoxib 200 mg capsule จำนวนประมาณ 900 x 100 เม็ด วงเงินประมาณ 1,984,743.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 ดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง celacoxib 200 mg capsule.pdf


ไฟล์แนบ : spec celecoxib 200 mg capsule.pdf