จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Peritoneal dialysis solution 1.5% 2,000 ml จำนวนประมาณ  1,800 x 6 ถุง วงเงินประมาณ 1,943,334.- บาท  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา pertoneal dialysis solution 1.5%25 2 l.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารสอบราคายา peritoneal dialysis solution 1.5%25 2l.pdf


ไฟล์แนบ : spect - peritoneal dialysis solution 1.5%25 2000 ml.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf