จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Peritoneal dialysis solution 1.5% 5,000 ml จำนวนประมาณ  1,200 x 2 ถุง วงเงินประมาณ 1,999,188.- บาท  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา peritoneal dialysis solution 1.5%25 5l.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารสอบราคายา peritoneal dialysis solution 1.5%25 5l.pdf


ไฟล์แนบ : spect -perttoneal dialysis solution 1.5%25 5000 ml.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf