จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Quetiapine ๕๐ mg tablet จำนวนประมาณ  9๐๐x๖๐ เม็ด โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  ราคามาตรฐานในการจัดซื้อ ในการสอบราคาครั้งนี้คือ 2,140.- บาท ต่อ 60 เม็ด(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)
รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบ quetiapine.pdf