จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ

ยา Deferasirox ๒๕๐ mg tablet  จำนวนประมาณ 140 x ๒๘ เม็ด โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  ราคามาตรฐานในการ สอบราคาครั้งนี้คือ 14,070.50 บาท ต่อ 28 เม็ด (ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบ deferasirox 1.pdf