จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Donepezil 10 mg tablet จำนวนประมาณ 600 x 28 tablets วงเงินประมาณ 1,967,730.- บาท รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง donepezil 10 mg tablet.pdf


ไฟล์แนบ : spec donepezil 10 mg tablet.pdf