จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Octreotide 100 mcg/ml injection จำนวนประมาณ 12,000 amps วงเงินประมาณ 1,980,000.- บาท รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง octreotide .pdf


ไฟล์แนบ : spec octreotide.pdf