จังหวัดร้อยเอ็โโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Lanthanum carbonate 500 mg tablet จำนวนประมาณ 250 x 90 เม็ด วงเงินประมาณ 1,658,500.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 ดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง lanthanum carbonate 500 mg tablet.pdf


ไฟล์แนบ : spec lanthanum carbonate 500 mg tablet.pdf