จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชเวณฑ์ยา Amino acid, Glucose, Lipids, and Nitrogen IV preparation จำนวนประมาณ 2,000 ถุง วงเงินประมาณ 1,840,400.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง amino acid glucose lipids nitrogen iv prep.pdf


ไฟล์แนบ : spec amino acid glucose lipids nitrogen iv prep.pdf