จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Rabies Immunoglobulin 300IU/2ml (Human) จำนวนประมาณ 1,400 vials วงเงินประมาณ 1,872,500.- บาท  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา rabies immunoglobulin (human).pdf


ไฟล์แนบ : spec immonoglobulin 300iu in 2ml.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf