จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Celecoxib 200 mg capsule  จำนวนประมาณ 900 x 100 เม็ด วงเงินประมาณ 1,984,743.- บาท  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด และเอกสารสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา celecoxib 200 mg capsule .pdf


ไฟล์แนบ : spec celecoxib 200 mg capsule.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf