จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Brimonidine tartrate 0.15% Eye drop จำนวนประมาณ 6,000 ขวด วงเงินประมาณ 1,950,000.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา brimonidine 0.15%25 ed.pdf


ไฟล์แนบ : spec brimonidine 0.15% ed.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf